Εγκρίσεις – ανακλήσεις εγκρίσεων Υπερωριακής Απασχόλησης – Διαθέσεις – ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΩΞΝΘ4653ΠΣ-Ξ90 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: ΨΠΡΠ4653ΠΣ-ΘΨΜ – Ανάκληση Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: 6ΦΝ74653ΠΣ-315 – Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω1Τ74653ΠΣ-Λ5Δ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου και για υπερωριακή απασχόληση.

ΑΔΑ: ΨΦΩ34653ΠΣ-2Ρ1 – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: Ψ9ΓΝ4653ΠΣ-Φ90 – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο