Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για κάλυψη ή/και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4104/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ346ΝΚΠΔ-ΙΤΥ)

Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.


ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4105/30-08-2023 (ΑΔΑ: 66ΚΔ46ΝΚΠΔ-ΕΨ5)

Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.


ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4106/30-08-2023 (ΑΔΑ: 9Τ6Ο46ΝΚΠΔ-Μ1Κ)

Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.


ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4108/30-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΒΕ46ΝΚΠΔ-ΥΨ0)

Τοποθετήσεις, αποσπασμένων στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας, μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Share and Enjoy !
Shares