ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 16/08-07-2021

ΑΔΑ: ΨΨΟΑ46ΜΤΛΗ-ΟΗΧ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03)

ΑΔΑ: Ω28Β46ΜΤΛΗ-2ΝΧ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Ηλιάδης Παύλος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 93ΠΟ46ΜΤΛΗ-2ΗΚ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Καραγιάννη Μαρία (ΠΕ88.03)

ΑΔΑ: ΨΟΦΙ46ΜΤΛΗ-ΘΡ6 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αμπράζης Αλέξανδρος (ΠΕ88.01.ΕΑΕ) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο