ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 11 Νοε 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/09-11-2021

ΑΔΑ: Ψ02646ΜΤΛΗ-ΜΣ5 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Ηλιάδης Πάυλος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 679Μ46ΜΤΛΗ-ΓΕ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μιχαήλ Χαρίλαος (ΠΕ04.04)

ΑΔΑ: 668Ε46ΜΤΛΗ-ΩΒ0 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τερλέκη Αλεξία (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: 97ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΣΓΘ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 91ΣΥ46ΜΤΛΗ-ΠΡΝ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σκαρκάλα Θεοδώρα (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 9ΩΧ546ΜΤΛΗ-07Ε – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Νάστου Δέσποινα (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6ΨΟΣ46ΜΤΛΗ-10Α – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Στόικος Σταύρος (ΠΕ03)

Μετάβαση στο περιεχόμενο