Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) – Αρμοδιότητες

ΥΑ  Κ-18/6935/Δ2/20-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨ69-Ο3Θ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.  Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ως πρόεδρος,
2.  Ρόκος Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, ως αντιπρόεδρος
3.  Ζερβοπούλου  Άλκηστις,  Διευθύντρια  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ανατ.  Θεσσαλονίκης,  ως μέλος
4.  Καρλαύτης  Δημήτριος  του  Μιχαήλ,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ04-Φυσικών  του  2ου  Γυμνασίου  Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5.  Κορδής  Νεκτάριος  του  Ιωάννη,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ02-Φιλολόγων  του  6ου  Γενικού  Λυκείου  Αιγαλέου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1.  Πλατάρος Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
2.  Κιουλάνης Σπυρίδων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.
3.  Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Πειραιά.
4.  Καταγής  Παναγιώτης  του  Ευσταθίου,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ02-Φιλολόγων  του  9ου  Λυκείου  Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5.  Αναγνώστη  Βικτωρία  (Βίκυ)  του  Σπυρίδωνα,  εκπαιδευτικός κλάδου  ΠΕ,  αναπληρωματική  αιρετή  εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την απόφαση

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
Το ΚΥΣΔE έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, όταν αυτοί είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκδικάζει εφέσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.
 • Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά, στα μουσικά και στα διαπολιτισμικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.
 • Γνωμοδοτεί για αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.
 • Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.
 • Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά τους, από νομό σε άλλο νομό.
 • Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.
 • Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΔΕ.
 • Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
 • Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Εξετάζει προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.
 • Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΔΕ ή των ΠYΣΔE.

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο