Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω άκυρου τίτλου Μετά από σχετικό έλεγχο νομιμότητας

Απόφαση 40055/Ε2/7-3-2016 (ΑΔΑ:7Β7Σ4653ΠΣ-Θ3Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε τις αριθμ. 92422/Δ2/11-9-2002 και 96609/Δ2/10-9-2003 υ. α. με θέμα «Πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Ν.3027/2002», μόνο ως προς την πρόσληψη του ως άνω εκπαιδευτικού ως προσωρινού αναπληρωτή, στην περιοχή Β΄Αθήνας, για τα σχολικά έτη 2002-2003 και 2003-2004, αντίστοιχα, επειδή, ενώ το αριθμ. 2663/22-5-1996 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που κατείχε, είχε ήδη ακυρωθεί με την αριθ. 1/26-1-2001 απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ιδρύματος, εν γνώσει του και για ίδιο όφελος, χρησιμοποίησε για ένταξή του στον οικείο πίνακα αναπληρωτών το αριθμ. 1779/24-7-1995 προγενέστερο πιστοποιητικό του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας την παράνομη πρόσληψή του ως αναπληρωτή για τα ως άνω σχολικά έτη.

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]