Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω άκυρου τίτλου Μετά από σχετικό έλεγχο νομιμότητας

Απόφαση 40055/Ε2/7-3-2016 (ΑΔΑ:7Β7Σ4653ΠΣ-Θ3Χ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε τις αριθμ. 92422/Δ2/11-9-2002 … ➜ περισσότερα

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λόγω μη επαλήθευσης της γνησιότητας του τίτλου του

Απόφαση 114924/Ε2/16-7-2015 (ΦΕΚ 771/Γ/3-8-2015, ΑΔΑ:7ΝΘ3465ΦΘ3-Β95) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλείται η … ➜ περισσότερα

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση 53671/Ε1/1-4-2015 (ΦΕΚ 312/Γ/2015, ΑΔΑ:ΩΛ6Β465ΦΘ3-5ΧΩ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … ➜ περισσότερα

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση 47536/Ε2/23-3-2015 (ΦΕΚ 322/Γ/2015, ΑΔΑ:Ψ4ΥΧ465ΦΘ3-ΠΨΗ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … ➜ περισσότερα

Ανάκληση διορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού, Β/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ16.01 – Μουσικής

Απόφαση 110522/Δ2/15-7-2014 (ΦΕΚ 1236/Γ/16-9-2014, ΑΔΑ:6ΓΟΥ9-590 ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο