Ζητήματα Μαθητείας αποφοίτων λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 7507/17-10-2023 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  1. Προϋπόθεση, για τη συμμετοχή αποφοίτου ΕΝΕΕΓΥ-Λ στο πρόγραμμα Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας, είναι να υπάρχει θετική εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΝΕΕΓΥ-Λ και αντίστοιχη γνωμάτευση ΚΕΔΑΣΥ.
  2. Οι απόφοιτοι ΕΝΕΕΓΥ-Λ δύναται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μόνο σε τμήματα του Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας για τα οποία εκπαιδευτικός ΕΝΕΕΓΥ-Λ έχει υποβάλει αίτηση ως υποψήφιος επόπτης – εκπαιδευτικός.

Σχετικά :

  1. Η 113530/Κ5/10-10-2023 (ΦΕΚ 5953/Β/13-10-2023) ΥΑ με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»
  2. Το 7431/16-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΕ46ΝΚΠΔ-ΝΓΠ) έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευομένων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – περιόδου 2023-2024».
  3. Το 7484/17-10-2023 (ΑΔΑ: 6Λ0Φ46ΝΚΠΔ-9ΞΧ) έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και ΕΚ για θέσεις εποπτών-εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας-περιόδου 2023-2024»
Share and Enjoy !
Shares