Ανακλήσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (μονίμων και αναπληρωτών)


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΣΣ946ΝΚΠΔ-Ρ2Λ – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις των ολικών και μερικών διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα).

ΑΔΑ: ΨΗ2Ν46ΝΚΠΔ-Ζ45 – Ανακλήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων, κι εκ νέου τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ).

ΑΔΑ: Ψ9ΕΞ46ΝΚΠΔ-ΝΤ8 – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής αγωγής για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας).

ΑΔΑ: 6Ι0246ΝΚΠΔ-5ΩΛ – Απόφαση τροποποίησης των διαθέσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023-2024.

ΑΔΑ: 6ΣΛ746ΝΚΠΔ-ΜΓΛ – Απόφαση ανάκλησης και τροποποίησης τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023-2024.

Share and Enjoy !
Shares