Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – περιόδου 2023-2024 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 7431/2023-10-16 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΕ46ΝΚΠΔ-ΝΓΠ)

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 (Η’ φάση), στις ειδικότητες και στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του συνημμένου Πίνακα 1, τους υποψηφίους, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας», όπως ισχύει:

1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ή κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες ή κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.
2. Να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας.
3. Να μην έχουν προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της ΥΑ «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», όπως ισχύει.
4. Να έχουν αποφοιτήσει από τις ειδικότητες του παρακάτω πίνακα όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β’/2014), άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση μαθητείας).

Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Διαβάστε και δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική πρόσκληση

Share and Enjoy !
Shares