Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό και ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση


άκουσε το άρθρο

Υ.Α. Αριθμ. 113530/Κ5/10-10-2023 (Τεύχος B’ 5953/13.10.2023) – Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.

Στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

i. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής και
ii. οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου ΕΠΑΛ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες.

Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της σύμβασης μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας. Μη συμμόρφωσή του συνεπάγεται διακοπή του προγράμματος.

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.

Προς τον σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία λειτουργούν περισσότερα από τέσσερα (4) τμήματα Μαθητείας, ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών. Σε περιπτώσεις που δεν πληρείται το αριθμητικό κριτήριο των τεσσάρων τμημάτων, η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.

Για τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζονται ως Υπεύθυνοι Εποπτείας ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ και ο Διευθυντής του Ε.Κ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και καταργεί την υπ’ αρ. 109153/2022 (Β’ 4771) υπουργική απόφαση.

Share and Enjoy !
Shares