Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σχολικού έτους 2023-2024 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω ΟΠΣΥΔ από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00


άκουσε το άρθρο

Αρ. Πρωτ.: 91805/Ε2/21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ)

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

κ α λ ε ί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στα Κέντρα/Δομές που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική πρόσκληση.

 

Share and Enjoy !
Shares