Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΔΕ προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024 Yποβολή αιτήσεων από 23-10-2023 μέχρι και 27-10-2023 και ώρα: 15:00 μέσω του ΟΠΣΥΔ

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 117949/Ε2/20-10-2023 (ΑΔΑ: 90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1) Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σχολικού έτους 2023-2024 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω ΟΠΣΥΔ από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00

Αρ. Πρωτ.: 91805/Ε2/21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ) Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021 Αιτήσεις από 7-17 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00

ΑΔΑ: Ψ3ΚΛ46ΜΤΛΗ-ΡΦ6 – Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα