Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικώς ηλεκτρονικά: από 22-02-2024 μέχρι 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 22-02-2024 μέχρι 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2024, μετά το ΦΕΚ διορισμού και
β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Σχετικά αρχεία:


Σας αποστέλλουμε εκ νέου το έντυπο του Φύλλου Μητρώου που αφορά στην αρ. 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ ανακοινοποιημένο ως προς

1) Το πεδίο 16 αντί 31-8-2023 στο ορθό 31-8-2024 και
2) Το πεδίο 20 αντί περ. θ στο ορθό περ. η

Τμήμα Γ’ Διοίκησης Προσωπικού
ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ

Share and Enjoy !
Shares