Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) Αιτήσεις μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/38/οικ.1434/19-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΖΧΠ465ΦΘΕ-ΣΓ1) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:
-ECHA/CA/III/2015/007 Contact Agent (M/F)
Administrative Assistant FG II
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2016 (ώρα Ελσίνκι 12:00).

Το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο