Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης από ΑΜΩ σε Πλήρους Ωραρίου Από τη Δευτέρα 10-10-2016

Απόφαση 166633/Ε2/7-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΓΕΚ4653ΠΣ-ΞΧΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αριθμ. 157916/Ε2/26-9-2016 (ΑΔΑ: Ψ3364653ΠΣ-ΘΛΙ) Υπουργική Απόφαση, μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2016-2017, από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή, ως ακολούθως:

Η μετατροπή των συμβάσεων πρόσληψης των παραπάνω εκπαιδευτικών σε πλήρους ωραρίου, από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της παρούσης.

Διαβάστε την απόφαση με τα ονόματα

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο