Μετατάξεις Eκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 174908/Δ2/29-10-2014 (ΦΕΚ 1729/Γ/22-12-2014, ΑΔΑ:7Π3Ε9-ΝΤ7) του Υπουργείου Παιδείας

Μετατάσσουμε τους παρακάτω Εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως ακολούθως:

Οι μετατασσόμενοι σε ανώτερο κλάδο Εκπαιδευτικοί επανακατατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011), σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί με τα έτη υπηρεσίας και της προϋπηρεσίας τους και με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου στον οποίο μετατάσσονται.

Διαβάστε την ΥΑ

[lastupdated]

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο