Επιμόρφωση εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή που απασχολούνται στην Παράλληλη Στήριξη Υποχρεωτική η συμμετοχή τους


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1297/1-3-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΛΦΟΞΛΔ-ΩΡΟ) του ΙΕΠ

«Με το υπ. αρ. πρωτ. 29879/Δ3/22/2/2017 έγγραφο της Δ/νσης Ε.Α.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλείται να υλοποιήσει την επιμόρφωση α) των μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3699/2008 (Α’ 199), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 48, του Ν.4415/2016 (Α’ 159) και β) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χωρίς εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Την ευθύνη και το συντονισμό της επιμόρφωσης πρόκειται να αναλάβει το Ι.Ε.Π. μέσω της Μονάδας Ειδικής Αγωγής. Στην υλοποίηση της επιμόρφωσης θα συμμετάσχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε. και στελέχη των ΚΕΔΔΥ. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε επίπεδο νομού και θα αξιοποιηθούν επιμορφωτικό υλικό και μέσα από τις προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησε το Ι.Ε.Π. μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Ειδικής Αγωγής προτίθεται να υλοποιήσει ενημερωτική συνάντηση συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 2-3-2017 προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν όλα τα ΚΕΔΔΥ της χώρας καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε.. Για τη τηλεδιάσκεψη θα αξιοποιηθεί ο οδηγός που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης το σχολικό έτος 2015-2016.

Η 1η φάση της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει την ασύγχρονη και εξ αποστάσεως επιμόρφωση όσων στελεχών των ΚΕΔΔΥ ή και Προϊσταμένων δεν συμμετείχαν στην επιμόρφωση που υλοποίησε το Ι.Ε.Π. την προηγούμενη σχολική χρονιά (2015-2016).

Στη 2η φάση το κάθε ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ε.Α.Ε. θα οργανώσουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην περιοχή ευθύνη τους (σε επίπεδο νομού). Θα συγκεντρωθούν τα παρουσιολόγια των επιμορφούμενων και επιμορφωτών και θα αποσταλούν στο Ι.Ε.Π..

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενημερώσουν άμεσα: α) τα οικεία ΚΕΔΔΥ για τα στοιχεία των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και β) τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση.

Συντονιστής της ομάδας επιμόρφωσης θα είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ και θα συνεπικουρεί ο τοπικός Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.. Επίσης, θα παρέχεται υποστήριξη (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του σχολικού έτους που καλύπτεται στο πλαίσιο της πράξης. Για περαιτέρω υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση του ψηφιακού υλικού και την παιδαγωγική υποστήριξη ομάδα helpdesk από μέλη της Μονάδας Ειδικής Αγωγής του Ι.Ε.Π. πρόκειται να απαντάει ερωτήματα που δεν θα καλύπτονται από το Σχολικό Σύμβουλο και τους Επιμορφωτές-Στελέχη του ΚΕΔΔΥ.

Στην 3η φάση οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα αποστείλουν ανατροφοδοτική έκθεση της επιμόρφωσης. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστέλουν ερωτήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και στη Μονάδα Ε.Α.Ε. του Ι.Ε.Π.. Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πολλαπλασιαστές- επιμορφωτές) που υπηρετούν στα ΚΕΔΔΥ, με ευθύνη του προϊσταμένου τους και την υποστήριξη των σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε. θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προς επίλυση κάποιου προβλήματος στη συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ή ειδικές εκπ/κές ανάγκες. Σε επόμενο στάδιο και εφόσον τα ζητήματα συνεχίζουν να υφίστανται, απευθύνονται στην ομάδα υποστήριξης του Ι.Ε.Π. (help desk).

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής της επιμόρφωσης ανά νομό θα οριστούν από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις Ε.Α.Ε. χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση, είναι υποχρεωτική.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης καθώς και για την αξιολόγηση των επιμορφωτών του προγράμματος, η οποία θα γίνει με βάση αντικειμενικά (μετρήσιμα) κριτήρια.

Τα ερωτηματολόγια θα σταλούν με ηλεκτρονική καταχώριση στο Ι.Ε.Π., στην υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος επιμόρφωσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares