Εκτός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας οι μετατάξεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση μέχρι 15-3-2017

Έγγραφο 39940/Ε2/9-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την περ. 1, παρ. 2, αρ. 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το αρ. 18 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) ως ακολούθως:
«1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση – πρόσκληση πριν από τις 15-3-2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2-12-2016. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των μετατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αιτήσεις μετάταξης των εκπαιδευτικών για άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. που υποβάλλονται μέχρι και τις 15-3-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να προωθούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’ σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν σταλεί από την υπηρεσία μας με το αρ. πρ. 75795/Ε2/13-5-2015 έγγραφό μας.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο