Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες (γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 18/8/2023 έως και 22/8/2023 ώρα 13:00 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω σχετικού συνδέσμου και τα δικαιολογητικά αποστέλονται με email

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3861/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΞΜ46ΝΚΠΔ-67Α)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες (γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής).

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες σε σχολικές μονάδες (γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής) εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους. Δικαιολογητικά θα καταθέσουν μόνον οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υποβάλλει κανενός άλλου είδους αίτηση μέχρι την παρούσα, δηλ. εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, ή αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ με την οποία να έχουν ήδη καταθέσει τα αποδεικτικά δικαιολογητικά της μοριοδότησης τους, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να επισημάνουν κάποια μεταβολή στα κριτήρια μοριοδότησής τους. Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού link: http://srv-dide.flo.sch.gr/files2schools στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, από την Παρασκευή 18-08-2023 μέχρι και την Τρίτη 22-08-2023 και ώρα 13:00 μ.μ..
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σαρωμένα, ηλεκτρονικά, στο: mail@dide.flo.sch.gr.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε μαζί με τα συνοδευτικά της έγγραφα. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2385350546 ή 2385054546. Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054570. Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Αίτηση για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, με διάθεση σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε τμήματα ένταξης, μπορούν να υποβάλλουν και όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και έχουν τα προσόντα που ορίζονται από τις παρ.2α και 2β του αρθ.3 του Ν.4473/2017 (78/Α/30-05-2017):

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16. (Σημειώνεται ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 έχει αντικατασταθεί από την παρ.2 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016).
β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή
από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες στο σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Συνημμένα:

  1. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα γενικής παιδείας, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
  2. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
  3. Κατάλογος σχολικών μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας για συμπλήρωση ωραρίου