Έγκριση διεξαγωγής έρευνας για την Παράλληλη Στήριξη

Έγγραφο 53685/Δ3/1-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: «Παράλληλη στήριξη- Συνδιδασκαλία σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο τρόπος εφαρμογής της παράλληλης σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής) αλλά και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετέχουν σε τάξεις παράλληλης στήριξης».

Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό αφενός τη διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής της παράλληλης στήριξης από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αντίστοιχες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) για την παράλληλη στήριξη και αφετέρου η επέκταση της διερεύνησης του τρόπου εφαρμογής της παράλληλης στήριξης από ένα ευρύτερο δείγμα εκπαιδευτικών με σκοπό την αποκόμιση μιας γενικότερης εικόνας σε σχέση με αυτή. Τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται σε σχέση με τους τρόπους εφαρμογής του θεσμού της παράλληλης στήριξης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής) και των μαθητών με ΕΕΑ για τον εν λόγω θεσμό.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο