Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 70684653ΠΣ-5ΧΡ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ Σ.)

ΑΔΑ: 6ΡΔ74653ΠΣ-ΥΝΛ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]