Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ Αυτοματοποίηση καταχώρισης των συμβάσεων στην «ΕΡΓΑΝΗ» και ανάρτησής τους στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Κοινή απόφαση 100548/ΓΔ5/13-08-2021 (ΦΕΚ 3785/Β/13-08-2021) των Υπουργείων Επικρατείας και Παιδείας

Άρθρο 1 – Δήλωση τοποθέτησης

 1. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της περιοχής πρόσληψης τους γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων και του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε ΣΔΕΥ.
 2. Αυθημερόν με την έκδοση της απόφασης πρόσληψης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εισάγουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) τις προς κάλυψη κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ.
 3. Την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ που διατίθενται προς κάλυψη. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
 4. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ όπου τοποθετούνται μέσω ΟΠΣΥΔ.

Άρθρο 2 – Σύναψη της σύμβασης εργασίας κατά την ανάληψη υπηρεσίας – Δήλωση στοιχείων

 1. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ή στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) τοποθέτησης ή στη έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Κατ’ εξαίρεση – για λόγους ανωτέρας βίας – δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι σε ΣΔΕΥ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του ΣΔΕΥ και στο ΚΕΔΑΣΥ.
 2. Κατά την εμφάνιση τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους, τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3344).
 3. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα ή έδρα ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ και την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2, ο διευθυντής/προϊστάμενος των σχολικών μονάδων ή της έδρας του ΣΔΕΥ ή των ΚΕΔΑΣΥ δηλώνει αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.
 4. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του προηγουμένου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται για τις σχολικές μονάδες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και ΚΕΔΑΣΥ από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα/εκπαιδευτική δομή ανάληψης υπηρεσίας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρούσας φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 3.
 5. Οι προσλαμβανόμενοι κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή έδρα ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή/Προϊστάμενο εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου μέσω της εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Η είσοδος στην εφαρμογή «anaplirotes.gov.gr» γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης των ανωτέρω προσώπων με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, οι προσλαμβανόμενοι καταχωρίζουν τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται από την εφαρμογή, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η δήλωση και ανάρτηση των σχετικών συμβάσεων αυθημερόν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και αμελλητί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 6. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ – ΕΒΠ, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτήν. Οι προσληφθέντες, με την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα, ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.
 7. Οι προσληφθέντες μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας τους, σε ψηφιακή μορφή (pdf), το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

Άρθρο 3 – Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα ΥΠΑΙΘ

Άρθρο 4 – Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 απόφαση ΥΠΑΙΘ (Β’ 3344).

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο