Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς

ΑΔΑ: ΩΛΛΙ4653ΠΣ-ΩΛ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στην εκπαιδευτικό Κατσαρού Δήμητρα, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (ειδικής αγωγής)) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 6ΠΕΖ4653ΠΣ-Κ12 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στην εκπαιδευτικό Μπιμπίρη Ευανθία, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01) – σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο