Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η απόφαση είναι μεταβατική και θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 91427/Δ3/31-5-2017 (ΦΕΚ 1973/Β/7-6-2017, ΑΔΑ:Ψ14Υ4653ΠΣ-ΕΚΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Καθορίζουμε τον τύπο και περιεχόμενο των κάτωθι απολυτηρίων και πτυχίων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
α) Απολυτήριο Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ)
β) Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου (Ε.Ε.Γ.)
γ) Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου (Ε.Ε.Γ.)
δ) Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου (πρ. Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας)
ε) Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Ε.Λ.)
στ) Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου (πρ. Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας)

Β. Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση είναι μεταβατική και θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-6-2017

Σύμφωνα με mail του Υπουργείου Παιδείας:

Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση της επίδοσης κατά μάθημα στους απολυτήριους τίτλους των μαθητών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. θα γίνει για όσα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην ΣΤ΄ τάξη, ενώ για τα υπόλοιπα θα ληφθεί υπόψη η σχετική επίδοση των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα της Ε΄ τάξης.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η με αριθμ. πρωτ. 89047/ΓΔ4/26-05-2017 εγκύκλιος με θέμα : «Εγγραφές μαθητών/τριών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018» της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει εφαρμογή στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Κασσιανός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-7-2017

Η ανωτέρω ΥΑ συμπληρώθηκε με την ΥΑ 109499/Δ3/29-6-2017 (ΦΕΚ 2313/Β/7-7-2017)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-7-2017

Η ανωτέρω ΥΑ διορθώθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2541/Β/21-7-2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο