Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης Όπως καθιερώνεται με την υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος Φ2/108922/Δ4/29-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν της θεσμοθέτησης της τριετούς φοίτησης στα Εσπερινά ΕΠΑΛ με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η υπηρεσία μας προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ ανά τάξη και η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α΄ και Β΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Διευκρινίζεται ότι η Γ΄ Τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2018-2019 ενώ η Δ΄ Τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, όπως διαμορφώνεται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, παρατίθεται στους Πίνακες που επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι ακριβώς προβλέπεται για τα τριετούς φοίτησης εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/23-6-2018):

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:
α) ενήλικοι μαθητές,
β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές».

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.

Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.

Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑΛ.».

Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  1. Μεταβατικές διατάξεις:

α) Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ που θα προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

β) Μαθητές που έχουν προαχθεί καθ’ οποιονδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και έχουν προαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή νυν και πρώην μαθητών του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) στις τάξεις του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), σύμφωνα με την αντιστοίχηση των τάξεων του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) και του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-7-2018

Η ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0 και αναφέρει :

«Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α’ και Β’ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ’ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Από την ισχύ της παρούσης (σχολικό έτος 2018-2019) παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β’ 2187) υπουργική απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην Α’ και Β’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης. Αντίστοιχα, από το σχολικό έτος 2019–2020 παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β’ 2071) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) όμοιές της, κατά το μέρος που αφορά στην Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.

Η Δ’ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο