Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μετά την αποδοχή των παραιτήσεων των αιρετών μελών

Απόφαση Φ277/104/62047/Ε2/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8Σ46ΜΤΛΗ-13Φ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Α΄ … ➜ περισσότερα

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022

Απόφαση Φ277/60/41039/Ε2/09-04-2021 (ΑΔΑ: 945Υ46ΜΤΛΗ-Ψ02) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Α΄ … ➜ περισσότερα

Αναδιάρθρωση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ277/257/165739/Ε2/04-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΕ14653ΠΣ-ΖΥΧ) του Υπουργείου Παιδείας Αντικαθιστούμε το τακτικό … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2018

Απόφαση Φ277/70/59749/E2/17-4-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΟΝ4653ΠΣ-Δ2Θ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Α΄ … ➜ περισσότερα

Συγκρότηση του Α’ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση Φ.277/78/63138/E2/12-4-2017 (ΑΔΑ:6ΨΣΓ4653ΠΣ-Μ4Χ) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Α΄ Τμήμα … ➜ περισσότερα

Εκτέλεση ποινής οριστικής παύσης και δικαίωμα παραίτησης Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/87/οικ.4867/13-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΒΣΓ465ΧΘΨ-ΔΗΡ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Το Νομικό Συμβούλιο … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Με θητεία μέχρι 31-12-2016

Απόφαση Φ.277/194/E2/93443/7-6-2016 (ΑΔΑ:78Δ84653ΠΣ-0ΔΙ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 72416/Γ1/4-5-2016 (ΑΔΑ:7Χ0Δ4653ΠΣ-450) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Β΄ Τμήμα … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προστέθηκαν τα αιρετά μέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Απόφαση Φ.277/348/127346/Ε2/07-08-2015 (ΑΔΑ:Ψ4Ω4465ΦΘ3-ΒΛΨ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για τη Σύσταση και Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.354.1/14/98473/Ε1/22-6-2015 (ΦΕΚ 1462/Β/14-7-2015, ΑΔΑ:ΑΔΑ: 7ΡΓΑ465ΦΘ3-ΚΔΛ) του Υπουργείου Παιδείας Αντικαθιστούμε … ➜ περισσότερα

Ορισμός μελών του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 82278/Γ1/22-5-2015 (ΑΔΑ:7ΘΟ6465ΦΘ3-Ο1Χ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τον Πρόεδρο και … ➜ περισσότερα

Ορισμός μελών του ΥΠΑΙΘ στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Απόφαση 12737/Γ1/23-1-2015 (ΑΔΑ:ΩΖΟΑ9-Δ9Θ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τους Προϊσταμένους των … ➜ περισσότερα

Το νέο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ.277/25/11504/Ε2/22-01-2015 (ΑΔΑ:74Σ59-ΜΘ1) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Α΄ Τμήμα … ➜ περισσότερα

Aνασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Απόφαση Φ.277/525/207482/Ε2/18-12-2014 (ΑΔΑ:ΒΖ5Γ9-Ν08) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Ανασυγκροτούμε το Α΄ … ➜ περισσότερα

Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων

Άρθρο 41 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014) «Για τη συμμετοχή … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες, το πειθαρχικό δίκαιο κλπ θέματα στο Δημόσιο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813/27-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο