Εκτέλεση ποινής οριστικής παύσης και δικαίωμα παραίτησης Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/87/οικ.4867/13-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΒΣΓ465ΧΘΨ-ΔΗΡ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ΄ αριθμ.237/2016 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με τα ερωτήματα: α) εάν υποχρεούται η Υπηρεσία να εκτελέσει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης στην περίπτωση που έχουν παρέλθει οκτώ (8) μήνες χωρίς την εκδίκαση από το ΣτΕ της προσφυγής του υπαλλήλου κατά της πειθαρχικής απόφασης και β) εάν έχει ο υπάλληλος δικαίωμα παραίτησης στην περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ η εκδίκαση της προσφυγής του κατά απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που του επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, γνωμοδότησε τα εξής:

Α) Σε περίπτωση που από την περιέλευση της προσφυγής υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά πειθαρχικής απόφασης που του επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, η εκτέλεση της οποίας έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 142 του Υ.Κ., όπως το ανωτέρω άρθρο έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4057/2012, έχουν παρέλθει οκτώ μήνες χωρίς την εκδίκασή της, η υπηρεσία δεν υποχρεούται ούτε δύναται να εκτελέσει την ποινή της οριστικής παύσης.

Β) Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η εκδίκαση της προσφυγής υπαλλήλου κατά απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλει τη ποινή της οριστικής παύσης, προσφυγή, η οποία ασκήθηκε υπό την ισχύ των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 142 του Υ.Κ., όπως το ανωτέρω άρθρο έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4057/2012, ο υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα παραίτησης.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares