Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2023 Από Δευτέρα 10 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με λατινικούς χαρακτήρες Στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών

Άρθρο 172 του Νόμου 4823/2121 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) Από το σχολικό … ➜ περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ είναι 7

Έγγραφο 85849/ΓΔ4/15-07-2021 (ΑΔΑ: 6Φ8446ΜΤΛΗ-ΠΚΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από αντίστοιχα ξένα σχολεία του εξωτερικού Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021

Απόφαση 51216/Δ2/10-05-2021 (ΦΕΚ 2053/Β/19-05-2021) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την αξιολόγηση … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών από ξένα σχολεία που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Τάξεις Υποδοχής Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο

Εγκύκλιος Φ.1/63437/ΓΔ4/23-04-2018 (ΑΔΑ: 721Μ4653ΠΣ-Δ92) του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που … ➜ περισσότερα

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και Τάξεις Υποδοχής

Εγκύκλιος Φ1/156996/ΓΔ4/20-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΧΞ4653ΠΣ-ΥΓΕ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και Τάξεις Υποδοχής Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους μαθητών η κατανομή τους γίνεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Φ1/103401/Δ2/20-6-2017 (ΑΔΑ: 67154653ΠΣ-ΜΤ2) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Στελέχη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Επιτροπές Πολιτογράφησης Υποδεικνύονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 130181/5941/6-3-2017 (ΑΔΑ:65Ρ3465ΧΘ7-Η35) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με την περίπτωση … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών

Έγγραφο Φ1/143733/Δ2/7-9-2016 (ΑΔΑ:6Θ3Ζ4653ΠΣ-Υ66) του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με … ➜ περισσότερα

Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα Προκειμένου να αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια

Εγκύκλιος Φ1/143059/Δ2/14-9-2015 (ΑΔΑ:7ΒΨΕ465ΦΘ3-Α5Ι) του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Πού και πώς εμπλέκονται οι δομές της Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 130181/18258/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Στο … ➜ περισσότερα

Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης – Μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015 Από Πέμπτη 16 μέχρι και Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Δελτίο τύπου (10-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Αλλοδαπών – Αλλογενών

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (1-7-2015) Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … ➜ περισσότερα