Στελέχη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Επιτροπές Πολιτογράφησης Υποδεικνύονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 130181/5941/6-3-2017 (ΑΔΑ:65Ρ3465ΧΘ7-Η35) του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61), ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτογράφησης της αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελούσε ένα εκ των μελών των οικείων Επιτροπών Πολιτογράφησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24) η ανωτέρω ρύθμιση (περ. γ της παρ. 2 του άρθ. 12 του Κ.Ε.Ι.) αντικαταστάθηκε και πλέον μέλος των Επιτροπών Πολιτογράφησης αποτελεί, στη θέση του προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτογράφησης, στέλεχος μίας εκ των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο