Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από αντίστοιχα ξένα σχολεία του εξωτερικού Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 51216/Δ2/10-05-2021 (ΦΕΚ 2053/Β/19-05-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την αξιολόγηση των μαθητών από Ξένα Σχολεία του Εξωτερικού ως εξής:

1.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:

γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ. Οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση, ως εξής:

ε. Οι μαθητές Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.

2α.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Γραφική απεικόνιση των διατάξεων που θεσμοθετεί η ΥΑ

Τι αναφέρει η παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70):
«1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01-02-2022

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 1588/Δ2/07-01-2022 (ΦΕΚ 121/Β/19-01-2022, ΑΔΑ: 6Ν7Π46ΜΤΛΗ-Ε42)

Share and Enjoy !
Shares