Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας Προϋποθέσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος Φ.130181/20900/17/29-6-2017 (ΑΔΑ:Ω22Υ465ΧΘ7-4Δ6) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με τις διατάξεις … ➜ περισσότερα

Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε σχολείο στην Ελλάδα Την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αιτηθούν και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε αναγνωρισμένα ξένα σχολεία στην Ελλάδα

Έγγραφο Φ1/74886/Δ2/8-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αρ. … ➜ περισσότερα

Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα Προκειμένου να αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια

Εγκύκλιος Φ1/143059/Δ2/14-9-2015 (ΑΔΑ:7ΒΨΕ465ΦΘ3-Α5Ι) του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Πού και πώς εμπλέκονται οι δομές της Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 130181/18258/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Στο … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο