Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Πού και πώς εμπλέκονται οι δομές της Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 130181/18258/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στο ΦΕΚ 76/Α/9-7-2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία ο Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας-Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για την χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Τα άρθρα 1Α και 1Β της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρονται στο ρόλο των δομών της Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο