Σχετικά με την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών από ξένα σχολεία που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Τάξεις Υποδοχής Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.1/63437/ΓΔ4/23-04-2018 (ΑΔΑ: 721Μ4653ΠΣ-Δ92) του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών από ξένα σχολεία που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καθώς και σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την αξιολόγηση, για τους μαθητές από ξένα σχολεία που φοιτούν στο Γυμνάσιο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 126/2016 (Α’211), για τους μαθητές από ξένα σχολεία που φοιτούν σε Ημερήσιο ή Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΠΔ 46/2016 (Α’74),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ για τους μαθητές από ξένα σχολεία που φοιτούν σε ΕΠΑΛ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΠΔ 56/2016 (Α’91). Βάσει των ανωτέρω, αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ θα αξιολογηθούν μετά από προφορική εξέταση στα μαθήματα που παρακολούθησαν στην κανονική τους τάξη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 ΥΑ (Β’ 3727), με θέμα: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)-Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αναφορικά με τις απουσίες αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 ΥΑ (Β’120). Ειδικότερα, για τους αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, όπως αυτές ορίζονται με την με αρ. πρωτ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 ΥΑ (Β’3727), και δεδομένης της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που διέπουν την εκπαίδευσή τους, απουσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, δε θα προσμετρώνται για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω ΥΑ : «Σε περίπτωση που σε όμορες σχολικές μονάδες υπάρχουν μαθητές που έχουν ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ. ΖΕΠ, μπορούν να μετεγγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους, των Διευθυντών των σχολείων και των οικείων Σχολικών Συμβούλων και με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα στην οποία λειτουργεί ήδη Τ.Υ. ΖΕΠ».

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares