Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων ΤΕ01.30 Ειδικά για το 2020-2021 και εφόσον εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 102 του νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ 48/Α/31-3-2021)

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 13) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ.

Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου : «Η ρύθμιση επιτρέπει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΕΒΠ με προσωρινούς αναπληρωτές βοηθούς βρεφοκόμους – παιδοκόμους, στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται υποψήφια για την κάλυψή τους μέλη ΕΒΠ.»

Διαβάστε τον νόμο 4790/2021

Share and Enjoy !
Shares