Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 18/8/2023 έως και 22/8/2023 ώρα 13:00 αποκλειστικά ηλεκτρονικώς μέσω email


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3860/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΖΔ46ΝΚΠΔ-Λ1Τ)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες σε σχολικές μονάδες (γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής) εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για το διδακτικό έτος 2023-2024, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις απόσπασης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, από την Παρασκευή 18-08-2023 μέχρι και την Τρίτη 22-08-2023 και ώρα 13:00μ.μ., αποκλειστικά ηλεκτρονικώς με e-mail στο: mail@dide.flo.sch.gr
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι σαρωμένα και να αποστέλλονται στο ίδιο e-mail μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε μαζί με τα συνοδευτικά της έγγραφα. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546 ή 2385054546. Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054570. Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, κατόπιν της συγκέντρωσης των στοιχείων για τις εκτιμώμενες αναθέσεις διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών, που εστάλησαν από τις σχολικές μονάδες βάσει του προγραμματισμού λειτουργίας των τμημάτων τους, και τις όποιες μετέπειτα μεταβολές καταγράφηκαν μέχρι την έκδοση της παρούσας, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει σε ώρες τα ενδεικτικά κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα (γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής) όπως έχουν διαμορφωθεί στις 16-08-2023. Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, κατά τη σειρά της προσωπικής τους επιλογής, οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν να αποσπασθούν (ακόμη κι αν αυτό εμφανίζει πλεόνασμα ωρών συγκεκριμένου κλάδου/ειδικότητας), καθώς τα δεδομένα του πίνακα είναι ευμετάβλητα αφού τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων είναι υπό συνεχή αναδιαμόρφωση (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων-διαθέσεων, τροποποιήσεων και διορθώσεων των δεδομένων που προσκομίζονται από τις σχολικές μονάδες, κ.ο.κ.), οπότε και η εικόνα του επισυναπτόμενου πίνακα μεταβάλλεται και αναπροσαρμόζεται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας.

Δικαιολογητικά – Αποδεικτικά στοιχεία κριτηρίων απόσπασης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν πρέπει να είναι πρόσφατα (τριμήνου).
Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει και τα αντίστοιχα μόρια δεν θα προσμετρηθούν.

Κριτήρια Μοριοδότησης.

Για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34740/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας:

1) η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
β) μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,
3) η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με (4) μονάδες,
4) οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτείται ως εξής:

 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η αποκλειστική ή από κοινού άσκηση της επιμέλειας άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Συνημμένα

 1. Υπόδειγμα αίτησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Φλώρινας
 2. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα γενικής παιδείας, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
 3. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
 4. Κατάλογος σχολικών μονάδων για απόσπαση ενός ΠΥΣΔΕ Φλώρινας
Share and Enjoy !
Shares