Πλήρωση, με απόσπαση, θέσεων Δευτεροβάθμιου Κύκλου Ευρωπαϊκών Σχολείων Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3-2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 29858/Η2/22-3- 2024 (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β 1165 διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Β 1300) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία», καθώς και στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-21), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων Δευτεροβάθμιου Κύκλου των κατωτέρω Ευρωπαϊκών Σχολείων:

1) Μία (1) θέση EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ. (*Επισήμανση 1)
2) Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ. (*Επισήμανση 2)
3) Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι. (*Επισήμανση 2)
4) Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι. (*Επισήμανση 2)
5) Μία (1) θέση EN & FR ΠΕ79 Μουσικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας τη Γαλλική και την Αγγλική. (*Επισήμανση 3)
6) Δύο (2) θέσεις EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. (*Επισήμανση 4)
7) Μία θέση EN ΠΕ04.02 Χημικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. (*Επισήμανση 4)
8) Μία (1) θέση EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική (*Επισήμανση 4)

*Επισήμανση 1: Οι υποψήφιοι για τη θέση (1) θα πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (Β’1165) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή να έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

*Επισήμανση 2: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις (2), (3), (4) απαιτείται να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (Γ1 επίπεδο) της γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση (Β2 επίπεδο) της αγγλικής γλώσσας. (παρ. ΙΙ.Α του αριθμ. 2018-01-D-65-en-3 ευρωπαϊκού κανονισμού) και ταυτόχρονα να πληρούν και την προϋπόθεση της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της αριθμ. 26754/H2/10-3-
2022 (Β’1165) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή να έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

*Επισήμανση 3: Οι υποψήφιοι για τη θέση (5) απαιτείται να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (Γ1 επίπεδο) της γαλλικής γλώσσας και της αγγλικής γλώσσας. (παρ. ΙΙ.Α του αριθμ. 2018-01-D-65-en-3 ευρωπαϊκού κανονισμού) και ταυτόχρονα να πληρούν και την προϋπόθεση της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (Β’1165) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή να έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

*Επισήμανση 4: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις (6), (7), (8) απαιτείται να έχουν άριστη γνώση (Γ2 επίπεδο) της αγγλικής γλώσσας (παρ. ΙΙ.C του αριθμ. 2018-01-D-65-en-3 ευρωπαϊκού κανονισμού).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3- 2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο σώμα της πρόσκλησης.

Share and Enjoy !
Shares