Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ5/206346/Δ4/2-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο για το σχολικό έτος 2016-2017, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ με την υπ’ αριθ. Φ6/160716/Δ4/29-9-2016 (Β΄ 3143) ΥΑ.

Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που, ενδεχομένως, έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, καθώς και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 (για την Γ΄ τάξη Ημερήσιου και για την Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 16/12/2016,

β) μέχρι και 27/01/2017,

γ) μέχρι και 27/02/2017,

δ) μέχρι και 29/03/2017 και

ε) μέχρι και 09/05/2017.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares