Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Οριστικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών / ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Φλώρινας που υποβλήθηκαν βάσει της 4857/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ2346ΝΚΠΔ-9ΜΦ) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25-9-2023) προκήρυξης της ΔΔΕ Φλώρινας (Παρ. 2 του άρθ. 3 της ΥΑ Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, ΦΕΚ 5426/Β/14-09-2023)

Ανακοινώνονται σήμερα 25-10-2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι οριστικοί πίνακες δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις των Υποδιευθυντών / ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Φλώρινας, ως εξής:

Οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων

Οριστικός πίνακας μη δεκτών υποψηφίων

Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση επί των προσωρινών πινάκων.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Με βάση την ΥΑ Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, ΦΕΚ 5426/Β/14-09-2023, μετά την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

«4. …. κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενημερώνει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ. για τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ή Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων

  1. Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  2. Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.
  3. Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους.»

Κατά συνέπεια θα πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 01-11-2023, οι κοι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων και ΕΚ να υποβάλουν εγγράφως στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας, την γνώμη τους για τους Υποδιευθυντές/ντριες, περιλαμβάνοντας σε αυτήν και τη σειρά τοποθέτησής τους ως Α’ και Β’ Υποδιευθυντή/ντρια (όπου απαιτείται) καθώς και τους Υπεύθυνους Τομέων των Εργαστηρίων που προκρίνουν, αναφέροντας συγκεκριμένα για ποιο Τομέα Εργαστηρίων αφορά η γνώμη τους, έτσι όπως αυτοί αναφέρονται στην 4857/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ2346ΝΚΠΔ-9ΜΦ) Προκήρυξη της ΔΔΕ Φλώρινας (Ανακοινοποίηση 25-09-2023).

Share and Enjoy !
Shares