Η εγκύκλιος για την οργάνωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ (του Ν.4186/2013) έτους 2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.151/72400/Α5/3-5-2017 (ΑΔΑ: Ω3ΜΠ4653ΠΣ-5ΚΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 6-6-2017 μέχρι και 21-6-2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (ΥΑ Φ253.2/42486/Α5/13-03-2017).

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση -Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις.

Υπενθυμίζουμε τις σχετικές με την Αίτηση-Δήλωση εγκυκλίους μας :

Φ.151/28324/Α5/20-2-2017 με ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017 και
Φ.151/40241/Α5/9-3-2017 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την διαδικασία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2017.

Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Φ.151/27299/Α5/2017 (ΦΕΚ 545/Β/17-2-2017) Υ.Α. είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εξετάσεις διενεργούνται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (193/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α), τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α) και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α), τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/27299/Α5/2017 (ΦΕΚ 545/Β/17-2-2017) Υπουργικής Απόφασης και τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422/Β/9-3-2009) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010), Φ.151/41773/Β6/2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012) και Φ.151/64333/Α5/2015 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), Φ.151/75687/Α5/13-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Α) όμοιές της.

Γενικά, οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής. Το Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται. Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares