Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Οι ανάγκες μου και η επικοινωνία στο σχολείο»

Τηλ. 23850-54571
Fax : 23850-54576
e-mail : ssneonflo@dide.flo.sch.gr
Πληρ.: Άννα Μπαφίτη
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας διοργανώνει εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-σης, με θέμα «Οι ανάγκες μου και η επικοινωνία στο σχολείο». Τα εργαστήριο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και θα λειτουργήσει με εμψυχώτρια τη Φιλιώ Γεωργιάδου, ψυχολόγο με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη σχολική παιδαγωγική και σύμβουλο του ΣΔΕ Αμυνταίου.
Οι συναντήσεις θα είναι δίωρες, έξι (6) συνολικά. Προγραμματίζεται να ξεκινή-σουν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα στις 18.00 μ.μ., στους χώρους του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, Κ. Καραμανλή 56. Στο εργαστή-ριο θα συμμετέχουν μέχρι 20 εκπαιδευτικοί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στο η-λεκτρονικό ταχυδρομείο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, ssneonflo@dide.flo.sch.gr έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Η αίτηση θα βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του ΣΣΝ, http://dide.flo.sch.gr/ssneonflo/. Όσοι την αποστείλουν, θα λάβουν επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής εντός 24ώρου, διαφορετικά θα χρειαστεί να την υποβά-λουν εκ νέου. Παρακαλούνται ιδιαίτερα όλοι οι αιτούντες να αναγράψουν διεύθυνση ηλε-κτρονικού ταχυδρομείου, έστω και ατόμου που τους εξυπηρετεί, ώστε η επικοινωνία να είναι ευχερέστερη. Εάν είναι αδύνατη η ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης, η υποβολή μπορεί να γίνει μέσω fax, στο 2385054576.
Εάν ο αριθμός των αιτούντων είναι υψηλότερος εκείνου των προβλεπόμενων θέ-σεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που δεν πήραν μέρος στο αντίστοιχο εργαστήριο του ΣΣΝ κατά την περσινή χρονιά.
Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο