Τροποποίηση της απόφαση σύνθεσης του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ως προς την γραμματεία του

Απόφαση Φ.350/63/219087/E3/13-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ124653ΠΣ-455) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την Φ.350/7/7040/Ε3/16-1-2017 (ΑΔΑ:7Η1Χ4653ΠΣ-ΙΩΥ) απόφασή μας, στο σημείο που αφορά την Γραμματεία του Συμβουλίου και ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσανίδου Μαρία, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της την κ. Γκλαβίνα Ελένη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τα λοιπά, η Φ.350/7/7040/Ε3/16-1-2017 απόφασή μας ισχύει ως έχει.

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο