Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας για μείωση ωραρίου Για τη μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική υπηρεσία


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 181230/Ε2/11-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την αναγνώριση υπηρεσίας για μείωση ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι για τη μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική υπηρεσία.

Ως εκπαιδευτική υπηρεσία θεωρείται, επίσης, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές, ο χρόνος απόσπασης σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο χρόνος άδειας κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου κλπ.

Επισημαίνεται ότι η αριθμ.Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 εγκύκλιος εξακολουθεί να ισχύει και αναφέρεται σε αναγνώριση προϋπηρεσίας για μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, οι οποίες είχαν προσφερθεί πριν από το διορισμό τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο 181230/Ε2/11-11-2015

Τι αναφέρει η εγκύκλιος Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 :

ΘΕΜΑ: Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας στη μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Το ωράριο των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 3 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α) που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρ. 13 του Ν. 1566/1985, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.

Αναλόγως για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης το ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του (σχετ.: άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 και άρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α). Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως ακολούθως:

 • στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
 • στα Μουσικά Σχολεία
 • στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων
 • για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
 • στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • στα Ναυτικά Λύκεια
 • στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
 • στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
 • στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1566/1985, άρθρο 41 παρ.4 του Ν. 3762/2009
 • στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρ. 59 του Ν. 1566/1985
 • για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
 • στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές
 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α) που αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α),
 • στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρ. 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α), με επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του αρ.8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α),
 • σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο
 • στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), αρ.6 Ν. 3848/2010,
 • στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο. με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αρ.6 Ν. 3848/2010,
 • στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΑΠΠΣ) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,
 • στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΠΔ 50/1996 αρ. 16.

Επίσης λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση:

α) η υπηρεσία του αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 7 αρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010),
β) η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά (σχετ. άρ. 74 παρ. 1 Ν. 1566/85 – ΦΕΚ 167/Α) και άρ. 33 Ν. 1824/88 – ΦΕΚ 296/Α),
γ) η αναγνωρισμένη ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α) και του άρθρου 23 παράγραφος 5 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α), προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η προϋπηρεσία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) όλων των βαθμίδων, σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.

Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου η προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης (Κ.Υ.Μ.) (σχετ.: ΥΑ Γ2/3468/2001 – ΦΕΚ 691/Β/5-6-2001), IEΚ, ΝΕΛΕ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς οι συγκεκριμένοι φορείς δεν συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Share and Enjoy !
Shares