Διαπιστωτική πράξη της ΔΔΕ Φλώρινας για το υποχρεωτικό ωράριο των μόνιμων εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Με την 3707/10-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Α9-ΖΒΧ)  διαπιστωτική πράξη που υπέγραψε ο Διευθυντής ΔΕ Φλώρινας, διαπιστώνεται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάγονται στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας, την 1-9-2013.

Διαβάστε την διαπιστωτική πράξη

Για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης λήφθηκε υπόψη η Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 (ΑΔΑ 4ΙΙ49-Ο9) εγκύκλιος με θέμα “Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών”
Διαβάστε την εγκύκλιο

Στην εγκύκλιο αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι για μείωση ωραρίου λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία “στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 1566/85, αρθ. 41 παρ. 4 του Ν. 3762/2009”, δηλαδή:

«4. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17-2-1999 (ΦΕΚ 171 Β΄/2-3-1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009−2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17-2-1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α).»

Share and Enjoy !
Shares