Δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς η διάταξη για μειωμένη απασχόληση του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 Με ανάλογη μείωση αποδοχών


άκουσε το άρθρο

Παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

«Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Τι αναφέρει η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) :
«5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.»

Ο νόμος 4452/2017 (Βλέπε σελίδα 191 του ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

Share and Enjoy !
Shares