Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το 2022-2023 Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ τάξης Γυμνασίου (Απόφαση 4318/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 202/Β/19-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 4293/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 203/Β/19-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 4362/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 235/Β/20-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8766/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 416/Β/30-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8769/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 417/Β/30-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8758/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 421/Β/30-01-2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο