Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ανά τάξη στο Επαγγελματικό Λύκειο


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 9, περίπτωση Α, παράγραφος 9 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83) σύμφωνα με την απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) του Υπουργείου Παιδείας έχουν ανά τάξη:

α. στην Α’ τάξη:
1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
2) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑΛ
3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου
4) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά
5) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Α’ κύκλου ΤΕΕ
6) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των ΤΕΣ
7) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη εσπερινής ΤΕΣ
8) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού ΤΕΛ.

β. στην Β’ τάξη:
1) Όσοι έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ΕΠΑΛ
2) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ
3) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών
4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών
5) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους
7) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης
10) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα
11) Μαθητές της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας υπουργικής απόφασης
12) Όσοι έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά
13) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά
14) Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών
16) Όσοι έχουν απορριφθεί στο Β’ κύκλο ΤΕΕ
17) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού ΤΕΛ
18) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπερινού ΤΕΛ
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ
20) Όσοι έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ τάξη ΕΠΑΣ
21) Κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

γ. στην Γ’ τάξη:
1) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους
2) Όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα
3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα
4) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας
5) Μαθητές της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑΛ στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας υπουργικής απόφασης
6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας
7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας υπουργικής απόφασης.

δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α’ 78) εγγράφονται στη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ.

Αναδημοσίευση από http://www.compass.mysch.gr/?p=5951 (Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας |Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης)

Share and Enjoy !
Shares