Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ/Αριθ. Πρωτ.: 119283/Θ2/24-10-2023 (ΑΔΑ: 9Π5Γ46ΝΚΠΔ-0ΒΧ)

Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2023-2024

Έχοντας υπόψη:

[…]

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Αναπληρωτές/τριες των Διευθυντών/Διευθυντριών των σχολικών μονάδων όπου δεν έχουν ορισθεί Υποδιευθυντές/ντριες, για να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης των Διευθυντών/ντριών αυτών των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση απουσίας τους και μόνον, κατά το διδακτικό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου (χωρίς δηλαδή την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης).

Share and Enjoy !
Shares