Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αετού Μετά από αίτηση παραίτησης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 3533/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΧΙ46ΜΤΛΗ-ΡΞΔ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την απαλλαγή της κ. Τζιώγκα Αναστασίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, με ΑΜ 205592, από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αετού, ύστερα από αίτησή της, από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας του/της νέου/ας Διευθυντή/ντριας του Γυμνασίου Αετού.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares