Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 Από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024

ΥΠΑΙΘΑ, 5420/Ε3/18-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αετού Μετά από αίτηση παραίτησης

Απόφαση 3533/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΧΙ46ΜΤΛΗ-ΡΞΔ) της ΔΔΕ Φλώρινας Αποφασίζουμε την απαλλαγή … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων τους Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Μετά από αίτηση παραίτησής τους

Απόφαση 4046/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕΔ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Αποφασίζουμε Α. … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 Από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022

Εγκύκλιος 4696/Ε3/14-01-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Δημοσίευση (18) δεκαοκτώ αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας Αφορούν στις παραιτήσεις που υποβλήθηκαν από 17-2-2021 έως 10-3-2021

Η ΔΔΕ Φλώρινας απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση δεκαοκτώ … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021

Σύμφωνα με το αριθμ. 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ … ➜ περισσότερα

Από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021 υποβάλλονται οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως υποβολής μέσω του gov.gr

Εγκύκλιος 19014/Ε3/18-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) του Υπουργείου Παιδείας Υποβολή αιτήσεων παραίτησης … ➜ περισσότερα

Η νέα νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 ισχύει ειδική διάταξη

Άρθρο 46 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) Η παρ. 2 … ➜ περισσότερα

Λύση σχέσης εργασίας εκπαιδευτικών μετά από παραίτηση

Αποφάσεις της ΔΔΕ Φλώρινας των οποίων περιλήψεις δημοσιεύονται στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Εγκύκλιος 174184/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παραίτησης είναι η 10η Απριλίου 2018

Έγγραφο 43336/Ε3/15-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις της … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016 Έως 31 Αυγούστου 2016

Έγγραφο 137197/Ε2/25-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Έχοντας υπόψη το από 02-06-2016 … ➜ περισσότερα

Αυτοδίκαιη απόλυση εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας Πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους

Έγγραφο 104207/Ε2/27-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016 Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογισθεί συντάξιμος

Έγγραφο 80625/Ε2/19-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του αριθμ. 76400/Ε2/12-05-2016 … ➜ περισσότερα

Οι νέες ρυθμίσεις για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών

Έγγραφο 76400/Ε2/12-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας (19-4-2016) … ➜ περισσότερα

Διάταξη του Υπουργείου για αλλαγή στο χρόνο κατάθεσης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

Δελτίο τύπου (12-4-2016) του Υπουργείου Παιδείας Αλλαγή στο χρόνο κατάθεσης … ➜ περισσότερα

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία στη διάρκεια … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Εγκύκλιος 48380/Δ1/31-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΗ9-ΣΗΡ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την παράγραφο … ➜ περισσότερα